Regulamin - Zator Turystyka

Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa w szczególności:

 • zasady dokonywania zakupów usług za pośrednictwem strony internetowej zatorturystyka.pl (dalej: Strona, Portal internetowy);
 • zasady dokonywania zwrotów usług zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • zasady ochrony danych osobowych podmiotów dokonujących zakupów poprzez Stronę.

2. Definicje

 • Właściciel:
  • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem zatorturystyka.pl jest Zator24 Marzena Czop mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator posiadająca NIP: 5492201303, REGON: 386369068
  • kontakt z Portalem internetowym można uzyskać od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, pod adresem poczty elektronicznej biuro@zatorturystyka.pl bądź przy wykorzystaniu czatu dostępnego na każdej podstronie.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Portalu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Portalu internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Portalu internetowego. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego

 • Firma Zator24 Marzena Czop prowadzi sprzedaż usług poprzez witrynę internetową zatorturystyka.pl za pomocą sieci Internet.
 • Przeglądanie usług umieszczonych na Stronie jest możliwe przy wykorzystaniu urządzenia z dostępem do sieci Internet za pomocą odpowiednich przeglądarek stron internetowych (tj. przykładowo: (Internet Explorer; Google Chrome; Safari; Opera; Mozilla Firefox; Siri)
 • Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 2. Zasady dokonywania zakupu usług za pośrednictwem Portalu internetowego

1. Ceny usług

 • Ceny usług podane na Stronie wyrażone są w walucie polskiej (złoty polski). Podane ceny są cenami brutto, co oznacza iż uwzględniają należne podatki i opłaty.
 • Cena podana na Stronie jest ceną ostateczną, wiążącą Właściciela, a po złożeniu zamówienia także Klienta.
 • Wyjątek stanowi sytuacja, gdy klient zamierza zakupić większą ilość usług. Klient może wówczas wnioskować o kod rabatowy od Właściciela.
 • W przypadku akceptacji nadania rabatu Klientowi przez Właściciela, Klient otrzyma indywidualny kod, który zostanie mu wysłany na podany adres e-mail.
 • Kod rabatowy wykorzystuje się jednorazowo, wpisując go w odpowiedniej rubryce, przed dokonaniem płatności.
 • Podane ceny Usług uwzględniają koszty dostawy.

2. Zakup usług / składanie zamówień

 • Portal internetowy służy wyłącznie do sprzedaży usług należących do Firmy Zator24 Marzena Czop oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • Zakup usług następuje za pośrednictwem Strony.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży usług jest złożenie zamówienia przez Klienta. Z chwilą opłacenia zamówienia, Właściciel zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia.
 • Zamawiając usługę, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy i adekwatny dla danej usługi.

W celu anulowania / modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się z Właścicielem za pomocą środków komunikacji określonych w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy anulowania zamówienia na każdym etapie zamówienia, jeżeli wiązałoby się to z uszczerbkiem dla Właściciela.

 • Portal internetowy umożliwia dokonanie zakupów po uprzedniej rejestracji w Portalu internetowym.
 • Rejestracji dokonuje się poprzez podanie danych rejestracyjnych, w tym prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz zatwierdzenie danych rejestracyjnych poprzez Klienta.
 • Rejestracja w Portalu internetowym umożliwia korzystanie z indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient ma dostęp do informacji dotyczących historii zamówień, możliwości monitorowania statusu zamówienia etc.
 • Zakupów dokonuje się poprzez dodanie danej usługi do koszyka przy wykorzystaniu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 • Po dodaniu usługi do koszyka, usługa zostaje przeniesiony do zakładki „Koszyk”.
 • Zakładka Koszyk umożliwia dodanie nieograniczonej liczby usług. Usługi są przechowywane w zakładce „Koszyk” do 24h. Czas przechowywania usług w koszyku może ulec skróceniu w przypadku zmiany dostępności danej usługi.
 • W celu zakończenia zakupów należy przejść do zakładki „Koszyk” i użyć przycisku „Przejdź do kasy”
 • Po przejściu do kasy, w celu potwierdzenia zamówienia należy wprowadzić dane niezbędne do realizacji zamówionych usług (zakładka „Zamówienie”).
 • W zakładce „Zamówienie” znajdują się także informacje dotyczące płatności. Informacje znajdujące się w zakładce „Zamówienie” są wiążące dla Właściciela, a po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez przycisk „Kupuję i płacę”), także dla Klienta (Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty za usługi objęte zamówieniem).

3. Płatności

 • Płatność za zamówione usługi możliwa jest przy wykorzystaniu systemu płatności online serwisu PayNow prowadzonego poprzez witrynę internetową: paynow.pl
 • Dokonanie przez Klienta płatności za zamówione usługi stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży usług oraz warunek wystąpienia obowiązku realizacji zamówienia przez Właściciela.
 • Po prawidłowym dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna potwierdzająca dokonanie zamówienia przez Klienta. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, którego podanie umożliwiać będzie m.in ustalenie statusu realizacji zamówienia.

4. Realizacja zamówienia

 • Właściciel przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Zamówienia dostarczane będą do klienta za pomocą poczty elektronicznej.
 • Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za rzetelną realizację zamówionych usług.
 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Realizacja zamówionych usług jest wykonywana dla osób składających zamówienie z Polski.

§ 3. Odstąpienie od umowy, gwarancja, rękojmia

1. Prawo odstąpienia

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania usługi. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za nieważną, a wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
 • Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w taki sposób aby Właściciel mógł dowiedzieć się o odstąpieniu od umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Właściciela przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 • W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy, zamówiona usługa zostanie wyłączona / wstrzymana
 • Płatność dokonana za usługi objęte odstąpieniem od umowy zostanie zwrócona na podany numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta.

2. Reklamacje

 • Właściciel dokłada wszelkich starań aby sprzedawane za pośrednictwem Portalu internetowego usługi były wykonane w sposób profesjonalny zgodny z posiadaną wiedzą.
 • W przypadku wystąpienia wad ukrytych lub prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź w przypadku wystąpienia niezgodności usługi z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
 • Klient może zgłosić reklamacje na adres mailowy biuro@zatorturystyka.pl.
 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia wynikającego z gwarancji bądź rękojmi, Właściciel zgłosi się do Klienta o uzupełnienie powyższych danych.
 • Właściciel jest zobowiązany w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zgłoszeniu reklamacji/rękojmi do ustosunkowania się do roszczenia klienta i powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Właściciel niezwłocznie usunie wadę lub zrealizuje jeszcze raz usługę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi Właściciel zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego.

3. Rezygnacja z zamówienia

 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonego zamówienia przez Klienta.
 • Warunkiem rezygnacji z zamówienia jest właściwe poinformowanie Właściciela o zamiarze rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji wskazanych powyżej oraz uzyskanie od Właściciela zgody na rezygnację z zamówienia.
 • W sytuacji uzyskania przez Klienta zgody Właściciela na rezygnację umowę uznaje się za niebyłą.

§ 4. Zasady dotyczące dokumentowania sprzedaży

 1. Sprzedaż usług dokonywana przez Właściciela na rzecz Klientów dokumentowana będzie każdorazowo fakturą VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Faktura VAT będzie dostarczana Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia w zakładce „Zamówienie”.

§ 5. Zasady ochrony danych osobowych oraz pliki cookies

1. Dane osobowe oraz ich ochrona

 • Administratorem Danych Osobowych Klientów Portalu internetowego jest Firma Zator24 Marzena Czop mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Grunwaldzka 5, 32-640 Zator posiadająca NIP: 5492201303, REGON: 386369068
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane przez Właściciela jedynie dla celów wykonania przez Właściciela umowy oraz realizacji zamówienia.
 • Udostępnienie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Należy jednak podkreślić, że bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych przez Klientów.

2. Pliki COOKIES

 • Podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 6. Dodawanie obiektów oraz ogłoszeń przez użytkowników

 1. Klikając odnośnik „Dodaj obiekt” lub „Dodaj ogłoszenie” użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem dodawania nowych treści oraz wyraża zgodę na opublikowanie materiału w serwisie zatorturystyka.pl.
 2. Obiekt / ogłoszenie musi zostać opatrzone imieniem i nazwiskiem lub samymi inicjałami (np. Adam Kowalski, AK).
 3. Zabrania się dodawania informacji niezgodnych z polskim prawem, nieprawdziwych, zawierających treści wulgarne, erotyczne itp.
 4. Dodając nowy obiekt lub ogłoszenie użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi upoważniającymi go do publikacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Administrator serwisu zatorturystyka.pl zastrzega sobie prawo do edycji przesyłanych materiałów, obróbki załączonych materiałów zdjęciowych oraz filmowych.
 6. Decyzja o opublikowaniu, bądź odrzuceniu nadesłanego obiektu / ogłoszenia należy do administratorów serwisu zatorturystyka.pl.
 7. Administrator nie ma obowiązku publikowania wszystkich materiałów przesłanych poprzez formularz, nie musi również podawać przyczyn, z których nadesłane obiekty zostały odrzucone.
 8. Użytkownik klikając odnośnik „Dodaj obiekt” akceptuje klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu publikacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 7. Opinie i komentarze

 1. Każdy użytkownik ma prawo dodawać opinie do obiektu, przy których system komentarzy jest otwarty.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi: wulgarnych, obraźliwych, o niskim poziomie merytorycznym, odbiegających od tematu, nieczytelnych, naruszających dobra osobiste, promujących produkty, firmy lub inne portale internetowe.
 3. Użytkownik decydujący się na publikację opinii zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

§ 8. Błędy i nadużycia

 1. Użytkownik, który dostrzegł błąd lub nadużycie w Portalu zatorturystyka.pl, może ww. błąd lub nadużycie zgłosić poprzez opcję „Zgłoś błąd„ na stronie każdego z obiektów.
 2. Administracja zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Jednocześnie Administracja nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, bez względu czy zostało uznane za słuszne, czy nie.

§ 9. Zmiany w regulaminie

Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Portalu bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

§ 10. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin zostaje opublikowany oraz wchodzi w życie z dniem 2021.01.18 o numerze wersji: 1.0.

Kup bilet